Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowanie do kwoty 130 tys. zł - zakończone

dostawa diatermii

08.11.2023 r.

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

35-051 Rzeszów

NIP: 813-15-01-971

17 85-323-60

zp@spzoz1.rzeszow.pl

 

 

AD.ZP.3817-34/2023/JJ

[znak sprawy]

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

1. Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

 

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa DIATERMII (w załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy

 

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

 

5. Inne istotne warunki zamówienia :

            a) zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

            b) zamawiający dopuszcza negocjacje złożonych ofert.                                                         

 

6. Wykonawca może zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia do dnia 17.11.2023r.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na dostawę DIATERMII”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 47 (sekretariat) lub pocztą na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zp@spzoz1.rzeszow.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.11.2023r. godz. 23:59

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • druk oferty
  • opis przedmiotu
  • projekt umowy

                                                                                             

 

 Jolanta Jabłońska

                                                                 

                                                                                                 Data: 08.11.2023r.      

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij