Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

O nas

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej spzoz1.rzeszow.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2021-01-15

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-17

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronie SP ZOZ NR 1 W Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
  2. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają alternatywne opisy.
  3. Brak dostępności dla osób niesłyszących lub słabosłyszących.

Redaktorzy na bieżąco pracują nad pełną dostępnością i funkcjonalnością strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie www.spzoz1.rzeszow.pl są zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Szpital Miejski ul. Rycerska 4

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży. Wyznaczono drogę „bez barier” dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim prowadzącą przez Izbę Przyjęć. Budynek posiada szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się oraz jest wyposażony w windy docierające na wszystkie kondygnacje. W obiekcie na każdej kondygnacji oraz oddziałach szpitalnych dostępne są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przy szpitalu funkcjonuje Poradnia Chirurgiczna oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, przy wejściu do poradni została zainstalowana platforma dla wózków inwalidzkich a w samym pomieszczeniu jest dostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Zainstalowany dzwonek dla osób niepełnosprawnych przy wejściu Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Dźwigi osobowe z poręczami dostosowane do transportu osób niepełnosprawnych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Przychodnia Specjalistyczna Nr 1 ul. Hetmańska 21

Przed budynkiem od strony parkingu wewnętrznego oraz od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży. Wyznaczono drogę „bez barier” dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim prowadzącą przez boczne wejście bezpośrednio do windy w pobliżu wejścia głównego. Budynek posiada szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się oraz jest wyposażony w windę docierającą na wszystkie kondygnacje. W obiekcie na każdej kondygnacji dostępne są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dźwig osobowy z poręczami dostosowany do transportu osób niepełnosprawnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Przychodnia Specjalistyczna Nr 2, Zakład Opieki Długoterminowej ul. Lubelska 6

Przed budynkiem od strony wejścia głównego (na parkingu dolnym) znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem głównym znajduje się rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich oraz osób z wózkiem dziecięcym. Budynek posiada szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się oraz jest wyposażony w windy docierające na wszystkie kondygnacje. W obiekcie na każdej kondygnacji dostępne są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Dźwigi osobowe z poręczami dostosowane do transportu osób niepełnosprawnych.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 – Przychodnia Specjalistyczna Nr 3, Przychodnia POZ nr 5 ul. Hoffmanowa 8a

Przed budynkiem od strony wejścia głównego znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz kobiet w ciąży. Przed wejściem głównym znajduje się rampa podjazdowa dla wózków inwalidzkich oraz osób z wózkiem dziecięcym. Budynek posiada szerokie korytarze umożliwiające swobodne poruszanie się oraz jest wyposażony w windy docierające na wszystkie kondygnacje w budynku głównym przychodni. W obiekcie na każdej kondygnacji dostępne są toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku niskim (poradnie medycyny pracy) – brak windy, schody wewnątrz budynku niedostosowane do poruszania się na wózkach inwalidzkich. Toaleta nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij