Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

O nas

Misja

Cele

"Największym skarbem człowieka jest zdrowie"

Nadrzędnym celem SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jest zapewnienie profesjonalnej opieki na najwyższym poziomie w trosce o zdrowie i życie pacjenta.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • Świadczenia usług medycznych w tym świadczeń diagnostycznych, terapeutycznych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych na najwyższym poziomie.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków środowiska opieki dla pacjentów i personelu.
 • Przestrzeganie Praw Pacjenta i monitorowanie poziomu satysfakcji pacjentów.
 • Promowanie zdrowia poprzez podejmowanie działań z zakresu profilaktyki zdrowotnej.
 • Dążenie do ustawicznego podnoszenia poziomu świadczonych usług poprzez wprowadzenie nowych technologii diagnostycznych i leczniczych, wyposażenie w nowoczesną aparaturę.
 • Rozszerzenie zakresu świadczonych usług.
 • Systematyczne podnoszenie kwalifikacji zatrudnionego personelu.
 • Poszukiwanie możliwości pozyskiwania nowych źródeł finansowania.
 • Modernizację posiadanej infrastruktury.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa informacji (w tym ochrony danych osobowych) oraz ochronę systemów przetwarzania informacji.
 • Wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie Systemów Zarządzania Jakością przy aktywnym udziale i zaangażowaniu personelu.

Każdy pracownik zna, rozumie, przestrzega i realizuje politykę jakości. Personel jest świadomy istoty i ważności realizowanych działań, tego jak się przyczynia do osiągania celów systemu zarządzania, jak również znaczenia spełnienia wymagań Klientów oraz wymagań ustawowych i przepisów prawnych. Dokumenty opisujące politykę jakości są dostępne wszystkim pracownikom, którzy znają ich treść i stosują w praktyce. Deklaruje swoje zaangażowanie w realizację polityki jakości oraz zobowiązuję się zapewnić odpowiednie środki finansowe i umożliwić sprawne funkcjonowanie podmiotu leczniczego zgodnie z przyjętym systemem zarządzania.

Rzeszów, 08.05.2018 r. 

SPZOZ Nr 1 w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 0000056185 i Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000009958 prowadzącym działalność na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.);
 2. Uchwały Nr XXXIX/87/96 Rady Miasta z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zmiany formy prowadzenia Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie;
 3. Innych obowiązujących w zakresie prowadzonej działalności przepisów prawa;
 4. Statutu.

Zadaniem Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością, w zakresie:

 1. Stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych:
  • szpitalnych
  • innych niż szpitalne.
 2. Ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.

Zadaniem Zespołu jest również realizacja zadań dydaktycznych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów oraz zadań badawczych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczniczych.

Celem działania Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, profilaktyka i promocja zdrowia w zakresie określonym Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.).

Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij