Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Pacjent

Rejestracja do poradni

Ogólne zasady rejestracji

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji.

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Ustalanie terminu wizyty:

 • Pacjentowi wyznaczany jest termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.
 • Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:
  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;
  • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
  • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA;
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
  • Żołnierze zastępczej służby wojskowej;
  • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
  • Kombatanci;
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
  • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
  • Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
  • Kobiety w ciąży;
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający odpowiednie zaświadczenie;
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych posiadające odpowiednią legitymację;
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej;
  • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne informacje

 • Świadczenie udzielane jest pacjentowi, który posiada aktualną deklarację wyboru lekarza POZ.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
 • W przypadku wystąpienia schorzenia przewlekłego świadczenia są udzielane w terminie uzgodnionym ze świadczeniobiorcą.

Zasady rejestracji do poradni specjalistycznych

Ogólne zasady rejestracji

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku. Pacjent może zarejestrować się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej, elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Rejestracji

Wymagane dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • skierowanie wystawione przez lekarza pracującego w ramach umowy z NFZ,
 • stosowny dokument potwierdzający przywileje i uprawnienia pacjenta.

Skierowanie nie jest wymagane do poradni:

 • ginekologa i położnika,
 • psychiatry,
 • wenerologa.

Z obowiązku przedstawienia skierowania do poradni specjalistycznych zwolnione są osoby:

 • inwalidzi wojenni,
 • osoby represjonowane,
 • kombatanci,
 • niewidome cywilne ofiary działań wojennych,
 • chorzy na gruźlicę,
 • zakażeni wirusem HIV,
 • w zakresie badań dawców narządów,
 • uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – tylko w zakresie leczenia odwykowego,
 • uprawnieni (żołnierze lub pracownicy) oraz weterani – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ustalanie terminu wizyty

Termin wizyty uzależniony jest od listy osób oczekujących na świadczenie.

W poradniach, w których pacjenci przyjmowani są na bieżąco, nie są zapisywani do kolejki oczekujących.

W pozostałych poradniach, gdzie pacjent jest wpisywany do kolejki oczekujących wyznaczany jest planowany termin wizyty, który może być zmieniony po obustronnym uzgodnieniu.

Poza kolejnością przyjmowane są uprawnione osoby:

 • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”;
 • Świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”;
 • Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników,
  w tym osocza po chorobie COVID-19 - na podstawie zaświadczenia wydanego
  przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • Żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • Kombatanci;
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy wojska oraz weterani poszkodowani w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa;
 • Uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% ;
 • Kobiety w ciąży;
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały
  w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, posiadający odpowiednie zaświadczenie;
 • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych posiadające odpowiednią legitymację;
 • Osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • Świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności łącznie
  ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji
  oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Ważne informacje

 • Jeśli w nowym roku kontynuujemy leczenie u danego specjalisty, nie jest nam potrzebne nowe skierowanie.
 • W przypadku rezygnacji z ustalonego terminu wizyty lub konieczności zmiany terminu obowiązkiem pacjenta jest powiadomienie o tym fakcie rejestracji 3 dni przed ustalonym terminem wizyty. Umożliwi to wykorzystanie wolnego terminu przez inne osoby.
 • Pacjent w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia może być przyjęty w trybie nagłym, czyli w dniu zgłoszenia. Decyzję o przyjęciu pacjenta w trybie nagłym podejmuje lekarz.
Udostępnij

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij