Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Postępowanie do kwoty 130 tys. zł - zakończone

dostawa chłodziarki medycznej

16.04.2024 r.

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1

35-051 Rzeszów, ul. Czackiego 3

NIP: 813-15-01-971

17 85-323-60

zp@spzoz1.rzeszow.pl

 

 

AD.ZP.3817-15/2024/JJ

[znak sprawy]

 

Zapytanie ofertowe

 

 

 

1. Zamawiający : SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

 

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa chłodziarki medycznej  (w załączeniu szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

 

3. Termin realizacji zamówienia: do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin gwarancji 24 miesiące

 

4. Kryteria oceny oferty:

a) Cena (waga 100%)

 

5. Inne istotne warunki zamówienia :

            a) zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie.

            b) zamawiający dopuszcza negocjacje złożonych ofert.                                                         

 

6. Wykonawca może zadawać pytania do opisu przedmiotu zamówienia do dnia 18.04.2024r.

7. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis Zapytanie ofertowe na dostawę chłodziarki medycznej”

Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego pok. 47 (sekretariat) lub pocztą na adres podany wyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zp@spzoz1.rzeszow.pl

8. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.04.2024 r. godz. 11:00

9. Załączniki do zapytania ofertowego:

  • druk oferty
  • opis przedmiotu
  • projekt umowy

                                                                                             

 

 Jolanta Jabłońska

                                                                 

                                                                                                 Data: 16.04.2024r.      

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij