Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkursy zakończone

Konkurs ofert 16/2024

05.02.2024 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie  ul. Czackiego 3 na podstawie: - art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991 z późn. zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147,
art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2022.2561z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie szpitalne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna, tj.

  • wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej, Izbie Przyjęć w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie w godzinach podstawowego funkcjonowania Oddziału
    i w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Oddziału i Izby Przyjęć (poza godzinami podstawowego funkcjonowania Oddziału)
    oraz na zasadzie pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania do Oddziału i Izby Przyjęć oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie
    w godzinach funkcjonowania Poradni,

  • wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie chirurgii ogólnej w Poradni Chirurgii Ogólnej w Przychodni Specjalistycznej nr 2 w Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni.

Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie,  ul. Czackiego 3, pok. 47, w godz. od 8,00 do 14,30, ogłoszenie i formularz oferty na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47,w terminie od dnia, 05.02.2024 r. do dnia 19.02.2024 r. do godz. 8,00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, dnia 19.02.2024 r. o godz. 09,30.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Administracji SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie II piętro oraz na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij