Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkursy zakończone

Konkurs ofert 145/2023

04.12.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie  ul. Czackiego 3 na podstawie: - art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j.t. Dz.U.2023.991 z późn.zm.), art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147,
art. 148 ust. 1, art. 149, art.150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2022.2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego; - 85110000-3 Usługi szpitalne i podobne, - 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne i ambulatoryjna opieka specjalistyczna tj. wykonywanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie urologii w Klinicznym Oddziale Urologii i Urologii Onkologicznej i innych komórkach organizacyjnych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w godzinach podstawowego funkcjonowania Oddziału i w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej (poza godzinami podstawowego funkcjonowania Oddziału) dla pacjentów Oddziału i innych komórek organizacyjnych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie oraz na zasadzie pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w przypadku wezwania do Oddziału i innych komórek organizacyjnych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie, wykonywanie przez lekarza świadczeń zdrowotnych w dziedzinie urologii w Poradni Urologicznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie w ramach funkcjonowania Poradni

Umowa zostanie zawarta od 1 stycznia 2024 r. i będzie obowiązywać przez okres trzech lat.

Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie,  ul. Czackiego 3, pok. 47, w godz. od 8,00 do 14,30, ogłoszenie i formularz oferty na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, w terminie od dnia 04.12.2023 r. do dnia 18.12.2023 r. do godz. 8,00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, dnia 18.12.2023 r. o godz. 13,00.

Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47, w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Administracji SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie II piętro oraz na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

 

Udostępnij

Pliki do pobrania

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID- 19

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij