Ikona dostępności

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Rzeszowie

Znajdź poradnię/lekarza/stronę
Zamknij wyszukiwarkę

Konkursy aktualne

Konkurs ofert 7/2023

17.01.2023 r.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie ul. Czackiego 3  na podstawie: - art. 26 – 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.)) art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4 – 6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (j.t. Dz.U.2022.2561 z późn. zm.) ogłasza konkurs oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia szpitalnego wyłącznie w Izbie Przyjęć Szpitala Miejskiego w Rzeszowie w ramach zabezpieczenia całodobowej opieki lekarskiej dla pacjentów Izby Przyjęć.
  Umowa zostanie zawarta niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu i będzie obowiązywać przez okres 3 lat.

 Informacje o warunkach konkursu, formularz oferty, wzór umowy udostępnione są w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, ul. Czackiego 3,  pok. 47, w godz. od 8,00 do 14,30, ogłoszenie i formularz oferty na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl

Zainteresowanych zaprasza się do składania ofert w Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu  Opieki Zdrowotnej nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3, pok. 47 w terminie od dnia 17.01.2023 r. do dnia 26.01.2023 r. do godz. 8,00. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w szczegółowych warunkach konkursu ofert.

            Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3,  pok. 47, dnia 26.01.2023 r. godz. 13,00.

            Konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1  w Rzeszowie, ul. Czackiego 3,  pok. 47, w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu zostanie zamieszczone  na tablicy ogłoszeń Administracji SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie II piętro oraz
na stronie internetowej SP ZOZ nr 1 w Rzeszowie: www.spzoz1.rzeszow.pl        

Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyn.

W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu.

            Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1  w Rzeszowie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania.

Udostępnij

Pliki do pobrania

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Klauzula informacyjna.

Zamknij